Editorial Policy

Všeobecné zásady spojené s profesionalitou autorov a dodržiavaním princípov etiky vedeckej práce

Autori a spoluautori vedeckých a odborných textov publikovaných v časopise Communication Today (ďalej len CT) sa dlhodobo venujú predmetnej problematike. Predkladané texty preukazujú prehľad v používaných odborných prameňoch a zodpovedajúcich teoreticko-metodologických východiskách, originalitu a inovatívnosť vo vzťahu k pertraktovaným témam a vedeckým problémom. Redakčná rada časopisu CT od autorov očakáva, že finálny text určený na publikovanie, podrobia dôslednej kontrole pravopisu, štylistiky a formálnych náležitostí v súlade s citačnými pravidlami časopisu a aktuálnou šablónou štúdií či iných príspevkov dostupnou v elektronickej podobe. Rukopisy redakcia prijíma výhradne v elektronickej podobe, prostredníctvom e-mailovej adresy: communication.today@fmk.sk

Ak publikovaný text (alebo rukopis určený na publikovanie) porušuje zásady etického a profesionálneho prístupu k citovaniu diel iných autorov, prípadne, ak sú celé texty alebo ich časti preukázateľne plagiátmi či vlastnými prácami publikovanými v minulosti, resp. simultánne vo viacerých iných odborných publikáciách, zodpovednosť preberajú v plnom rozsahu ich autori a spoluautori. Redakcia CT dôsledne dbá na potrebu predchádzať podobným situáciám a po prijatí finálnych verzií rukopisov detailne kontroluje dodržiavanie profesionálnych postupov tvorby vedeckého textu a etických zásad spojených s citovaním a parafrázovaním diel iných autorov.

V prípade dôvodných podozrení naznačujúcich porušenie týchto profesionálno-etických zásad tvorby vedeckého textu si redakcia vyhradzuje právo predmetný text ďalej posúdiť a pozastaviť či úplne zrušiť jeho plánované publikovanie. Pokiaľ publikovaný text prejavuje obsahové či formálne nedostatky, ktoré spôsobila nedôslednosť autora alebo autorov (faktografické či iné chyby, porušenie zásad správneho citovania), zodpovednosť za vzniknutú situáciu preberá autor, resp. autori. Ak sú podobné nedostatky výsledkom procesu redakčného editovania textov alebo nesprávneho nakladania s poskytnutými informáciami, zodpovedná je redakcia časopisu. V tomto prípade sa redakcia zaväzuje primeraným spôsobom odstrániť vzniknuté nedostatky (napr. publikovanie opravy, ospravedlnenia, správne editovanej elektronickej verzie časopisu vo formáte PDF, ktorá bude voľne dostupná na stiahnutie online).

Zmeny autorstva, úprava autorských údajov

Akékoľvek zásadné zmeny autorstva už predložených, finálnych textov (napr. doplnenie spoluautora, výmena poradia autorov, autorské podiely na texte) podliehajú predchádzajúcemu súhlasu šéfredaktora. O zmenu autorských údajov alebo úpravu ich poradia musí požiadať autor či spoluautor, ktorý odovzdal predkladaný text na publikovanie, a to na základe formálnej písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu: communication.today@fmk.sk

Šéfredaktor časopisu si po konzultácii s redakčnou radou vyhradzuje právo povoliť tieto zmeny alebo ich odmietnuť, prípadne odložiť pôvodný termín publikovania textu, kým sa táto záležitosť nevyrieši k úplnej spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. Rozhodnutie šéfredaktora závisí od dôvodov predloženej žiadosti a konkrétnych okolností, ktoré sprevádzajú jej podanie. Všetky rozhodnutia šéfredaktora sú v tomto prípade finálne. Tieto pravidlá platia aj v prípade potreby publikovať poďakovania, informácie o spolupracovníkoch a účastníkoch výskumov či doplňujúce údaje o financovaní, resp. grantovom realizovaní predkladaného textu prostredníctvom konkrétneho vedeckého projektu.

Citačné pravidlá časopisu

CT prijíma a ďalej spracúva (vyhodnocuje, postupuje recenzentom, publikuje) len texty, ktoré rešpektujú formálne náležitosti práce s odbornými prameňmi (citovanie, parafrázovanie, preberanie kategoriálneho aparátu) v súlade s citačnými pravidlami, ktoré vypracovala a schválila redakcia časopisu.

Redakcia akceptuje len teoretické či vedecké štúdie, resp. odborné texty, eseje a recenzie, ktoré sú originálnymi, nikdy nepublikovanými prácami. Publikované texty ani ich časti autori zároveň nepredkladajú na zverejnenie do iných vedeckých časopisov, databáz či odborných prác. Duplikovanie žiadostí o uverejnenie textu, falšovanie referencií alebo zdrojových dokumentov či plagiátorstvo redakcia vyhodnocuje ako aktivity, ktoré sú zo strany autora (autorov) nežiaduce a zámerné.

Táto zásada neplatí, ak sa preukáže výskyt neuvedomenej chyby, dezinformácia alebo nedostatky v interpretácii predkladaných dát, ktoré nie sú výsledkom vedomého a kontinuálneho porušovania zásad tvorby vedeckého textu. Redakcia a odborné redakčné kolégium zaručujú dotknutým autorom, že v prípade podobných podozrení bude celá záležitosť podliehať náležitému a veľmi detailnému prešetreniu. Redakcia sa zároveň zaväzuje priebežne publikovať relevantné informácie v nasledujúcich vydaniach časopisu, resp. na webovej stránke: https://www.communicationtoday.sk

Ďalšie náležitosti spojené s publikovaním textov a prácou redakcie časopisu

Autor, resp. autori textu dosiaľ nevydaného, no schváleného a pripraveného na publikovanie v CT, majú právo prezentovať svoje zistenia alebo ďalšie súvisiace výskumné závery na domácich aj zahraničných konferenciách vedeckého charakteru, odborných seminároch a v rámci pedagogickej či umeleckej činnosti.

Redakcia CT zaručuje voľný prístup ku všetkým dosiaľ publikovaným vydaniam časopisu zástupcom médií, oficiálnym autoritám i odbornej verejnosti prostredníctvom open-access archívu zverejneného na stránke: https://www.communicationtoday.sk

Webová stránka CT zároveň poskytuje záujemcom o staršie vydania CT aj ďalšie podrobné informácie o možnosti získať tlačenú kópiu CT, elektronickú verziu konkrétneho príspevku alebo kontaktné údaje jednotlivých prispievateľov.

Publikovanie textov v CT podlieha obojstranne anonymnému recenznému procesu, minimálny počet recenzentov sú dvaja, pričom jeden z recenzentov spravidla pôsobí v zahraničí alebo na inej vzdelávacej či výskumnej inštitúcii než je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Kritériami výberu konkrétnych recenzentov sú ich odborné zameranie, výskumná špecializácia, skúsenosti v súvislosti s tematickým zameraním recenzovaného textu a taktiež zodpovedajúca znalosť cudzieho jazyka, pokiaľ je to potrebné.

Redakcia CT sa zaväzuje informovať jednotlivých autorov o priebehu a výsledkoch recenzného procesu a zároveň si vyhradzuje právo vyhodnocovať vedeckú, odbornú a štylisticko-gramatickú úroveň predkladaných textov ako aj vhodnosť ich tematického vymedzenia ešte pred začatím samotného recenzného konania a obratom upozorniť autorov na prípadné obsahovo-formálne nedostatky.

Komentáre a vyjadrenia oboch recenzentov podliehajú kontrole a následnému kritickému zhodnoteniu zo strany šéfredaktora a ostatných členov redakcie CT.

Recenzenti zostávajú pre autorov anonymnými počas celého recenzného procesu. V prípade zisteného konfliktu záujmov (napr. podiel recenzenta na predkladanom výskume) sa redakcia zaväzuje posunúť posudzovaný text inému recenzentovi.

Recenzie vedeckých a odborných publikácií uverejnené v CT a krátke odborné články na aktuálne témy v rubrike Today nepodliehajú recenznému procesu, ich obsahovú a formálnu úroveň vyhodnocuje šéfredaktor v spolupráci s členmi redakcie.

Finálne rozhodnutie o publikovaní jednotlivých textov je v kompetencii šéfredaktora, zástupcov šéfredaktora a ostatných členov redakčného kolégia.

Autori výskumných štúdií sa zaväzujú uzavrieť a právne vyrovnať prípadné majetkové, patentové či finančné konflikty záujmov súvisiace s predkladaným vedeckým textom, jeho výskumným zámerom, čerpaním informácií, využívaním platených databáz či iných odborných prameňov ešte pred odovzdaním finálnej verzie tohto textu určenej na publikovanie v CT.

Odoslaním textov na publikovanie autori zároveň potvrdzujú, že v momente ponúknutia vedeckých prác na zverejnenie v CT mali úplný prístup k využívaným dátam, uvádzajú úplný zoznam spoluautorov, využívaných grantov či iných záväzných foriem finančnej a materiálnej podpory vedeckej a výskumnej činnosti.

Všetky typy dát publikovaných v CT musia byť verejne známe, voľne dostupné a legálne zverejnené, nesmú byť predmetom štátneho, bankového či iného tajomstva podľa príslušnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Tieto dáta musia byť dostupné nielen redakcii CT a recenzentom, ale aj čitateľom časopisu – v elektronickej i printovej verzii.

Publikovanie v CT nepodlieha žiadnym formám spoplatnenia ani dobrovoľného finančného daru.

Odoslaním finálnej verzie textu určenej na publikovanie v CT autori a spoluautori zároveň vyjadrujú súhlas so zverejnením tohto textu v elektronickom archíve na onlinovej stránke: https://www.communicationtoday.sk a to formou open-access prístupu a s registrovaním daného textu v elektronických databázach, ktoré aktuálne prijímajú a spracúvajú údaje o jednotlivých vydaniach CT a publikovaných materiáloch.

Redakcia CT dôsledne dodržiava zásady zabezpečenia obsahovej a formálnej relevancie publikovaných textov prostredníctvom stanovených kritérií, aktívne sa zúčastňuje domácej a zahraničnej akademickej spolupráce v mene vedecko-výskumného pokroku a rozširovania existujúceho súboru poznatkov z oblasti mediálnej a marketingovej komunikácie a súvisiacich tém i problémov.